Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

Tên file: 1648-Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-Ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc-2018-2019.pdf
Tải về

Ngày 01/8/2018 UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thong và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Long.

Theo Kế hoạch giáo dục mầm non tựu trường ngày 27/8/2018, thực học từ ngày 04/9/2018; giáo dục tiểu học tựu trường và thực học ngày 20/8/2018; giáo dục trung học đối với khối lớp 9 và 12 tựu trường và thực học từ ngày 13/8/2018, các khối còn lại tựu trường và thực học từ 20/8/2018; khai giảng năm học ngày Thứ tư 05/9/2018.

1648 Quyet dinh ve viec phe duyet Ke hoach thoi gian nam hoc 2018 2019