Chỉ thị năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên file: 2919-CT-BGDĐT-nam-hoc-18-19.pdf
Tải về

CHI THI

Ngày 10/8/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục

Theo nội dung Chỉ thị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành Giáo dục ưu tiên tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm học 2018 – 2019 như sau:

Phương hướng chung

 1. Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường vàthực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
 2. Giáo dục mầm non tập trung phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ và khắc phục tình trạngthiếu giáo viên.
 3. Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; đổi mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông.

9 nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2018 – 2019 là:

 1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước
 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp
 3. Đổi mới giáo dục giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông
 4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo
 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục
 6. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo
 7. Hội nhập quốc tế tronggiáo dục và đào tạo
 8. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo
 9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

5 giải pháp cơ bản gồm:

 1. Hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về giáo dục và đào tạo
 2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp
 3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư chogiáo dục và đào tạo
 4. Tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục
 5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

Nguồn tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo